Web of Knowledge

Prístup do multidisciplinárneho informačného zdroja Web of Knowledge z produkcie ISI®, ktorý zahŕňa Web of Science (WoS), Current Contents Connect (CCC), Journal Citation Reports (JCR) a Essential Science Indicators (ESI) bol získaný na základe podpory MŠ SR. Prístupy do databáz sú kontrolované cez IP adresy počítačov.
[Web of Knowledge - používateľská príručka]

Prístup k databázam je výberom z menu hlavnej stránky WoK.

TIPY: Ak patríte k autorizovaným používateľom a máte problém s prístupom do týchto informačných zdrojov, skúste si na počítači vymazať "cookies".

Akékoľvek problémy hláste, prosím, na wos-admin(at)rec.uniba.sk.

Web of Knowledge sprístupňuje databázy:

Multidisciplinárna citačná, abstraktová a bibliografická databáza Web of Science poskytuje prístup k citačným indexom: Science Citation Index Expanded® (SCI EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI), Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index-Science® a Conference Proceedings Citation Index-Social Science and Humanities®.  Umožňuje vyhľadávať informácie z oblasti výskumu a vývoja o jednotlivých prácach, vrátane ohlasov, zo súčasnosti i v retrospektíve od roku 1985 z približne 10.000 vedeckých časopisov sveta a 1.200 konferencií. 

Multidisciplinárna abstraktová a bibliografická databáza Current Contents Connect poskytuje prístup ku kompletným bibliografickým informáciám z viac ako 8.800 svetových vedeckých časopisov a viac ako 2.000 kníh. Sleduje vyše 7.000 webových stránok. Pre SR bolo zabezpečených 7 edícií: Life Sciences, Clinical Medicine, Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Physical, Chemical & Earth Sciences, Engineering, Computing & Technology, Social & Behavioral Sciences a Arts & Humanities.

Multidisciplinárna databáza Journal Citation Reports  na hodnotiace účely a porovnávanie časopisov. Pre edície Science Edition a Social Sciences Edition sprístupňuje údaje o časopisoch napr. Impac Factor, počet citácií, citované, citujúce časopisy, ...  Sleduje asi 10.000 časopisov a konferenčných zborníkov s retrospektívou od roku 2000. (stránka obsahuje príručku ISI®)

Multidisciplinárna scientometrická databáza Essential Science Indicators sprístupňuje štatistické údaje typu Počet citácií vedca, organizácie, a pod., Najcitovanejší autor, článok, inštitúcia, a pod., prístup k citačným analýzam, ... Sleduje len dokumenty evidované v niektorej z databáz Thomson Reuters.

Všetky informácie získané z databáz, sú chránené značkou ISI® a akákoľvek ich reprodukcia či iné použitie dát alebo ich extrakcia musí byť v súlade so zmluvou medzi ISI® a Univerzitou Komenského, ktorá zabezpečuje prevádzku databáz v rámci SR.